手机版 收藏 导航

两个鱼念什么(笠翁对韵带拼音上卷·六鱼)

原创 zjqzyz.com 2023-09-22 16:38:39

作者:李渔笠翁对韵

lì wēng duì yùn dài pīn yīn shàng juàn · liù yú

笠翁对韵带拼音上卷·六鱼

gēng duì fàn , liǔ duì yú , duǎn xiù duì cháng jū 。

羹对饭,柳对榆,短袖对长裾。

jī guān duì fèng wěi , sháo yào duì fú qú 。

鸡冠对凤尾,芍药对芙蕖。

zhōu yǒu ruò , hàn xiàng rú , wáng wū duì kuāng lú 。

周有若,汉相如,王屋对匡庐。

yuè míng shān sì yuǎn , fēng xì shuǐ tíng xū 。

月明山寺远,风细水亭虚。

zhuàng shì yāo jiān sān chǐ jiàn , nán ér fù nèi wǔ chē shū 。

壮士腰间三尺剑,男儿腹内五车书。

shū yǐng àn xiāng , hé jìng gū shān méi ruǐ fàng ;

疏影暗香,和靖孤山梅蕊放;

qīng yīn qīng zhòu , yuān míng jiù zhái liǔ tiáo shū 。

轻阴清昼,渊明旧宅柳条舒。

wú duì rǔ , ěr duì yú , xuǎn shòu duì shēng chú 。

吾对汝,尔对余,选授对升除。

shū jí duì yào guì , lěi sì duì yōu chú 。

书籍对药柜,耒耜对耰锄。

cān suī lǔ , huí bù yú , fá yuè duì yán lǘ 。

参虽鲁,回不愚,阀阅对阎闾。

zhū hóu zhī shèng guó , mìng fù qī xiāng jū 。

诸侯知乘国,命妇七香车。

chuān yún cǎi yào wén xiān quǎn , tà xuě xún méi cè jiǎn lǘ 。

穿云采药闻仙犬,踏雪寻梅策蹇驴。

yù tù jīn wū , èr qì jīng líng wéi rì yuè ;

玉兔金乌,二气精灵为日月;

luò guī hé mǎ , wǔ xíng shēng kè zài tú shū 。

洛龟河马,五行生克在《图》《书》。

qī duì zhèng , mì duì shū , náng tuó duì bāo jū 。

欹对正,密对疏,囊橐对苞苴。

luó fú duì hú qiáo , shuǐ qǔ duì shān yū 。

罗浮对壶峤,水曲对山纡。

cān hè jià , dài luán yú , jié nì duì cháng jǔ 。

骖鹤驾,待鸾舆,杰溺对长沮。

bó hǔ biàn zhuāng zǐ , dāng xióng féng jié yú 。

搏虎卞庄子,当熊冯婕妤。

nán yáng gāo shì yín liáng fǔ , xī shǔ cái rén fù zǐ xū 。

南阳高士吟《梁夫》,西蜀才人赋《子虚》。

sān jìng fēng guāng , bái shí huáng huā gòng zhàng lǚ ;

三径风光,白石黄花供杖履;

wǔ hú yān jǐng , qīng shān lǜ shuǐ zài qiáo yú 。

五湖烟景,青山绿水在樵渔。

解释翻译

羹:用肉、菜等芶芡煮成的浓汤。左传˙隐公元年:未尝君之羹,请以遗之。三国˙魏˙曹植˙七步诗:煮豆持作羹,漉鼓以为汁。

榆:植物名。榆科榆属,落叶乔木。树皮深褐色,剥脱如鳞状。叶为椭圆形或倒卵形,缘边有重锯齿。三﹑四月间开淡紫绿色花,果实扁圆,有膜质之翅。木材坚实,可供制作器具或建筑用。

裾:衣服的后襟。尔雅˙释器:衱谓之裾。郭璞˙注:衣后襟也。汉书˙卷五十一˙邹阳传:饰固陋之心,则何王之门不可曳长裾乎?宋˙文同˙晚至村家诗:旧裾飘风采桑去,白夾卷水秧稻归。

芍药:植物名。毛茛科芍药属,多年生草本。叶互生,椭圆形或卵形,二回三出复叶。初夏之间开花,形似牡丹,有红、白、紫等色。根可入药,有镇痛、通经等作用。古代人们离别时,常以芍药赠欲远行者,故亦称为可离、将离。又因地位仅次于号称花王的牡丹,故亦称为花相。亦称为木芍药、红药。

芙蕖:荷花的别名。

和靖:林逋,人名。(公元967~1028)字君复,北宋钱塘人。性恬淡好古,擅长行书,好作诗,隐居西湖孤山,终身不仕,不娶,以植梅养鹤为乐,世称梅妻鹤子。诗风淡远,多写隐居生活和淡泊心境,卒谥和靖先生。着有和靖诗集、西湖纪逸等。

孤山:见前和靖注释

渊明:陶潜=人名。(公元365~427)东晋浔阳柴桑人,陶侃的曾孙,一名渊明,字符亮,安贫乐道,尝作五柳先生传以自比,世称靖节先生,诗名尤高,堪称古今隐逸诗人的宗师。

耒耜:翻土所用的农具。耒为其柄,耜为其刃。孟子˙滕文公上:陈良之徒陈相与其弟辛,负耒耜而自宋之滕。幼学琼林˙卷四˙制作类:兴贸易,制耒耜,皆由炎帝。

耰锄:用来平整田土或击碎土块的农具。通櫌。淮南子˙泛论:后世为之耒耜耰鉏,斧柯而樵。宋˙陆游˙东村诗二首之一:野人知我出门稀,男辍鉏耰女下机。用土覆盖种子。论语˙微子:耰而不辍,子路行以告。孟子˙告子上:今夫麰麦,播种而耰之。

曾参:人名。(公元前505~前436)字子舆,春秋时鲁国武城(在今山东省费县西南)人。曾点之子,为孔子弟子。性至孝,相传大学为其所述;又作孝经,以其学传子思,子思传孟子。后世尊称为宗圣、曾子。

颜回:人名。(公元前521~前490)字子渊,春秋鲁人,孔子弟子。天资明睿,贫而好学,于弟子中最贤,孔子称其不迁怒,不贰过。后世称为复圣,列于孔门德行科。亦作颜子渊、颜渊。

蹇:体弱的坐骑。孟浩然骑蹇驴,踏雪寻梅。

玉兔:月亮。相传月中有兔,故以玉兔作为月亮的代称。唐˙韩琮˙春愁诗:金乌长飞玉兔走,青鬓长青古无有。初刻拍案惊奇˙卷六:那卜良听得头颠尾颠,恨不得金乌早坠,玉兔飞升。亦称为白兔。

罗浮对壶峤:初学记云,罗浮二山随风雨而合离,壸桥二山逐波涛而下山。

洛龟:相传夏禹治水,神龟从洛水出现,背上有九组不同点数组成的图画,禹因而排列其次第,乃成治理天下的九种大法,称为洛书。南朝梁˙刘勰˙文心雕龙˙原道:若乃河图孕乎八卦,洛书韫乎九畴。

囊橐:盛物的袋子。大称囊,小称橐。或称有底面的叫囊,无底面的叫橐。诗经˙大雅˙公刘:乃裹糇粮,于橐于囊。毛享˙传:小曰橐,大曰囊。

苞苴:包裹。礼记˙曲礼上:凡以弓剑苞苴箪笥问人者,操以受命如使之容。

骖:乘﹑驾。楚辞˙屈原˙九章˙涉江:驾青虬兮骖白螭,吾与重华游兮瑶之圃。

搏虎卞庄子:春秋卞邑大夫,以勇著名,欲刺虎。管竖子曰:[两虎食牛,牛死必争,争者大则伤,小者死,以伤者刺之,必毙。故有博双虎之名。

当熊:冯婕妤侍汉成帝观虎圈,有熊出,众惊走,冯独当之,帝深其勇。

冯婕妤:汉成帝宫中女官,贤才通辩,为帝所幸。后赵飞燕得宠,被谮,退侍太后于长信宫,作赋自伤,词极哀楚。或作班倢。

梁父吟:乐曲名:(1)汉乐府相和歌辞楚调。梁父为泰山下的小山,梁父吟乃言人死后葬此山,故为葬歌。(2) 相传为曾子所作的琴曲。诸葛亮隐居隆中时,好为梁父吟。三国志˙卷三十五˙蜀书˙诸葛亮传:玄卒,亮躬耕陇亩,好为梁父吟。或作梁甫吟。

子虚赋:文章名。汉代司马相如所作的赋。文中藉虚构的子虚、乌有、亡是公三个人彼此问答,藉以讽刺帝王的骄奢。武帝读而善之,叹不同时。

笠翁对韵带拼音上卷·六鱼

六鱼